קרנות הביטוח הלאומי

נוסף על הגמלאות שמשלם הביטוח הלאומי לזכאים, מממן המוסד לביטוח לאומי פיתוח שירותי רווחה בקהילה לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. במוסד קיימות ארבעה קרנות:

הקרן לקידום תוכניות בסיעוד

פיתוח שירותים לזקנים מוגבלים

הקרן הוקמה לממן פעולות המיועדות לפיתוח של שירותים בקהילה לקשישים מוגבלים בפעילויות יום-יומיות ואשר זקוקים לטיפול- סיעודי, ובנוסף לפיתוח לשיפור של השירותים הניתנים במוסדות.
פיתוח השירותים בתקציבי הקרן משולב במסגרת פעולות הפיתוח הלאומיות, בהן שותפים גופים סטאטוטוריים בצד גופים וולונטריים וגופים מוניציפאליים.
כספי הקרן מופנים למטרות המבוקשות בעקבות בקשות המוגשות על ידי גופים שונים העוסקים בנושא.

– הכשרת כוח אדם לטיפול בזקנים

– דיור מוגן

– נופשונים

– פיתוח תוכניות מוסדיות

תחומי פעילות הקרן:

– מרכזי יום

– התאמת רכב להסעת

זקנים מוגבלים רשאים להגיש בקשה לקרן גופים שמתקיימים בהם התנאים הבאים:

1. מעמדם המשפטי מוגדר.

2. פועלים על בסיס כלכלי איתן.

3. מובטחת השתתפותם בתוכנית המוצעת.

4. הובטח, תוך מתן ערבות, המשך הפעלת התוכנית המוצעת לאורך זמן עם תום תקופת הפיתוח.

הקרן לפיתוח שירותים לנכים

הקרן מסייעת בפיתוח שירותים לשיקומם של הנכים בקהילה, כדי לסייע לממש את מירב הפוטנציאל שלהם בתחומי החינוך, התעסוקה ושעות הפנאי.
נושאי הסיוע של הקרן משקפים את השינויים הרבים והמגמות החדשות בטיפול בנכה, קידום זכויותיו, שינויים בתפיסות מקצועיות לשילוב הנכה בקהילה, בחברה, במשפחה
ובתעסוקה, זאת לצד פיתוח שירותים ייחודיים לנכים שאינם מסוגלים להשתלב בחברה.

– שירותים מוסדיים

– ציוד שיקומי

– פעילות שעות הפנאי

פירוט הנושאים בפעילות הקרן:

– הגיל הרך והחינוך המיוחד

– שיקום תעסוקתי לנכים

– דיור מוגן בקהילה

הקריטריונים להגשת בקשה:

במסגרת הקרן מאושרים פרויקטים לפי תקנון שאושר ע"י הנהלת המוסד עם ועדת הנכות של מועצת המוסד. הבקשות המוגשות לקרן צריכות לענות על הקריטריונים האלה:

1. הסיוע יינתן לגופים ציבוריים, עמותות וגופים וולונטריים, מלכ"רים, רשויות מקומיות או משרד ממשלתי.

2. לא יינתן סיוע לגורמים פרטיים.

3. השירות המוצע אינו מתחייב מכוח החוק, הסדר ציבורי כללי או מתפקידם של שירות ציבורי/ממלכתי קיים.

4. התוכנית המבוקשת מהווה מענה לצרכים של קבוצות נכים ואינה מיועדת לסיוע פרטני.

5. סיוע יינתן רק לפיתוח שירותים ממשיים הניתנים ישירות לנכים ולא לתוכניות המסייעות לנכים באופן עקיף )לא יינתן סיוע בציוד משרדי לעמותה ו/או לארגון המפעיל.

6. קיימות התחייבויות של הגורמים האחראים לקיומו של השירות המוצע לאורך זמן.

7. מובטחת השתתפות של הגורם הפונה בעלויות הנדרשות לפיתוח הפרויקט המוגש לקרן בשיעור שלא יפחת מ- %02 מהעלות הכוללת.

8. השירות המוצע חייב להיות זמין ובעל נגישות לכלל הנזקקים באזור שבו הוא פועל (מהבחינה הכלכלית והפיזית).

שעות הפתיחה של ביטוח לאומי

מהו הביטוח הלאומי?