הביטוח הלאומי - לצדך, ברגעים החשובים של החיים

שעות פתיחת סניפי ביטוח לאומי

כאן ניתן למצוא את שעות הפעילות וקבלת הקהל של הסניפים של ביטוח לאומי.

סניפים של ביטוח לאומי

חשוב לדעת

שעות הפתיחה של סניפי ביטוח לאומי מתעדכנים מעת לעת, אתר זה אינו אחראי על טעויות במידע שבאתר זה.

אודות ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי אחראי על מימוש זכויות חברתיות רבות במדינת ישראל. הפעילות של המוסד לביטוח לאומי מוסדרת בחוק הביטוח הלאומי.

בין השאר מעניק ביטוח לאומי גמלאות מסוגים שונים כגון:

 • גמלאות ארוכות טווח כדוגמת קצבת זקנה, קצבת נכות, וקצבת שארים ותוכניות לשיקום וקימום לנכים, לאלמנות ולקשישים סיעודיים.
 • גמלאות מחליפות שכר כגון: דמי אבטלה, דמי לידה ועוד
 • קצבת ילדים
 • הבטחת הכנסה והשלמת הכנסה

תכניות

שש קבוצות עיקריות של תכניות ביטוח ורווחה נהוגות היום במוסד לביטוח לאומי:
 1. תוכניות להבטחת קיום לטווח ארוך - למי שיצאו ממעגל העבודה מטעמי גיל, התאלמנות או נכות. הגמלאות בקבוצת תוכניות זו אינן מותנות, בדרך כלל, ברמת הכנסתו של הזכאי להן ערב פרישתו ממעגל העבודה או ערב קרות העילה המזכה. הקצבאות העיקריות בקבוצה זו הן קצבאות הזקנה והשאירים וקצבת נכות מעבודה.
 2. תכניות מחליפות שכר - למבוטחים בגיל העבודה ובעלי כושר עבודה, שבשל סיבות זמניות אינם יכולים להפיק את הכנסתם ממקורות כלכליים והזקוקים, לפיכך, להגנה זמנית על רמת חייהם. תכניות אלה ביטוחיות בעיקרן, והן מבטיחות החלפת שכר בשיעור גבוה למדי ממה שהשתכרו לפני ההפסקה הזמנית
 3. לנשים בחופשת לידה, לנפגעי עבודה (כשאינם עובדים עקב הפגיעה בעבודה), למובטלים שלא מרצונם, וכן למשרתים במילואים. תוכניות להבטחת הכנסה ברמת מינימום לקיום - תוכניות אלה נועדו להבטיח הכנסה מינימלית לקיום לכל משפחה בישראל, שאין לה יכולת להפיק הכנסה מעבודה. עם תוכניות אלה נמנות השלמת הכנסה לקשישים ולאלמנות, קצבת נכות כללית, דמי מזונות וכן גמלה להבטחת הכנסה.
 4. קצבאות ילדים - משולמות במישרין למשפחות עם ילדים, בבחינת השלמה להכנסתן הכלכלית, כתחליף לזיכויים ולניכויים שהיו נהוגים במערכת השכר והמסים, עד להנהגת הרפורמה במס הישיר ביולי 5791.
 5. תכניות שיקום - לנכים ואלמנות, מיועדות לסייע בשיקומם המקצועי של נכים ואלמנות באמצעות אבחון מקצועי של הפוטנציאל השיקומי שלהם, ולהפנותם למסגרות שיקום מתאימות בשוק החופשי.
 6. גמלאות למוגבלים בתפקודם וסיעוד לקשישים - מיועדות לסייע לנכים המוגבלים בתפקודם היומיומי לשלם עבור העזרה הנדרשת להם לניהול אורח חיים תקין, ולספק שירותי סיעוד לקשישים התלויים במידה רבה בעזרת הזולת לתפקודם האישי.
 • נוסף על תשלום הגמלאות דואג המוסד גם לשירותים המשלימים את הצד האנושי והחברתי שבפעילותו. החשוב שבהם הוא שירות הייעוץ לקשיש. כן יוזם המוסד מפעלים מיוחדים וניסיוניים בתחום שירותי הקהילה, שמטרתם לפתח שירותים סוציאליים חדשניים במהותם ובשיטות ביצועם.
 • הביטוח הלאומי שואב את הכנסותיו משלושה מקורות: גביית דמי-ביטוח, השתתפות הממשלה והכנסות מהשקעות (ריבית). מערכת גביית דמי הביטוח בנויה על העיקרון, שבעת פעילות כלכלית מפריש המבוטח חלק מהכנסתו כדמי-ביטוח. מכוח תשלומים אלה, הוא "קונה" את הזכות לקבל גמלאות, המחליפות את שכרו בשעה שהוא נמצא במצבים המוגדרים בחוק.

ענפי הביטוח הסוציאלי, שעליהם מופקד המוסד לביטוח לאומי:

 • ביטוח זקנה וביטוח שאירים
 • ביטוח נפגעי עבודה (לרבות זכויות מתנדבים)
 • ביטוח נפגעי תאונות
 • ביטוח אימהות
 • ביטוח ילדים
 • ביטוח אבטלה
 • ביטוח נכות
 • ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד
 • ביטוח סיעוד

חוקים והסכמים - שהמוסד לביטוח לאומי אחראי לביצועם:

המוסד אחראי גם לביצוע חוקים והסכמים סוציאליים אחרים:
 • חוק הבטחת הכנסה, חוק מזונות (הבטחת תשלום), חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, הסכם בדבר תשלומי קצבאות זקנה ושאירים למי שאינם מבוטחים לפי החוק (כגון עולים חדשים), הסכם בדבר ניידות, הסכם בדבר תגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם של הרוגי מלכות, הסכם בדבר תגמולים לחסידי אומות העולם, ותשלומים לפי אמנות בינלאומיות עם מדינות אחרות, ומשנת 5991 גם חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
 • חוקים והסכמים אלה אינם גבייתיים במהותם, והוצאותיהם על תקציב המדינה. מקצתם, כחוק הבטחת הכנסה וחוק המזונות, מתנים את הזכאות לקצבה במבחן הכנסות.

מבנה המוסד לביטוח לאומי

 • המוסד נתון לפיקוח של שר העבודה והרווחה ולביקורת של מבקר המדינה. השר ממונה על ביצוע חוק הביטוח הלאומי, מוסמך להתקין תקנות על פיו ועומד בראש מועצת הביטוח הלאומי.
 • הרשות העליונה של המוסד היא המועצה. במועצה חברים 05 נציגים של ארגוני עובדים, מעבידים, משרדי הממשלה והציבור. תקופת כהונתה של המועצה היא 4 שנים.

תפקידי המועצה:

 • מפקחת על פעולות המוסד והנהלתו.
 • מייעצת לשר בהתקנת תקנות.
 • ממלאת כל תפקיד אחר המוטל עליה עפ"י חוק הביטוח הלאומי.
 • דנה בהצעת התקציב של המוסד ומעבירה אותו לאישור שר העבודה והרווחה בצירוף הערותיה והמלצותיה.
 1. המועצה ממנה ועדות לכל ענף מענפי הביטוח הקיימים לפי חוק הביטוח הלאומי. הוועדה מייעצת למנהל הענף הרלבנטי. כמו כן ממנה השר ועדה ציבורית מיוחדת לביטוח אבטלה וועדה לעניין שירותי מילואים.
 2. שר העבודה, לאחר שהתייעץ עם המועצה ימנה את מנהל המוסד לביטוח לאומי שלמרותו יהיה נתונים עובדי המוסד, ובאותה דרך ימנה לו משנה וסגנים.
 3. השר אף ממנה את אקטואר המוסד בהתייעצות עם מועצת המוסד. הרשות המנהלת והמבצעת של המוסד לביטוח לאומי היא המנהלה, שהרכבה: מנהל כללי, ו-01 סגנים למנהל הכללי (לגמלאות, למחקר ולתכנון, לעיבוד נתונים אוטומטי, לכספים, לגבייה וביטוח, לתפקידים מיוחדים, לתקציבים ותכניות עבודה, למינהל, לפניות הציבור, וללוגיסטיקה). המוסד מאורגן בשיטה של ביזור גיאוגרפי, והוא מונה 91 סניפים ראשיים וכ-45 סניפי משנה ואשנבים בכל רחבי הארץ.

המינהל לפניות הציבור

 • היחידה לפניות הציבור משמשת כתובת לשאלות בעניין זכויות וחובות בביטוח לאומי, לערעור של מבוטחים על החלטות של פקידי המוסד ולתלונות על תפקוד המוסד.
 • הפניות מגיעות ליחידה ממבוטחים, מייפוי כוח של מבוטחים, מרשויות ממשלתיות וממשרד מבקר המדינה.
 • באגף פניות הציבור בודקים כל תלונה ואם היא נמצאת מוצדקת, הוא פועל לאלתר כדי לתקן את המעוות בהקדם האפשרי.
 • הפניות המגיעות ליחידה משמשות גם כלי להפקת לקחים ספציפיים-מעשיים או עקרוניים, המלצה לבצע שינויים, בהוראות הנוהל, בתקנות ובחוקים שעל-פיהם פועל הביטוח הלאומי.
 • ציבור המבוטחים מוזמן לפנות אל האגף לפניות הציבור בשאלות על זכויות וחובות בביטוח הלאומי, וכן כדי לערער על החלטות של פקידי המוסד, אם הם סבורים שקופחו.
 • לקבלת חוברות הסברה, המפרטות את הזכויות לגמלאות בביטוח לאומי, נא לפנות לאגף הסברה ויחסי ציבור.

אגף הסברה, דוברות ויחסי ציבור

 • האגף מופקד על הסברת חוקי הביטוח הלאומי לציבור, כדי שהציבור יוכל למצות את זכויותיו בביטוח הלאומי ולמלא את חובת תשלום דמי הביטוח. כמו כן מופקד האגף על הצגת פעילות ומדיניות המוסד באמצעי התקשורת.
 • ההסברה לציבור נעשית באמצעות חוברות המסבירות את חוקי הביטוח הלאומי והמופצות בסניפי המוסד לביטוח לאומי. החוברות מתפרסמות גם בערבית, רוסית, ואמהרית.
 • ההסברה נעשית גם באמצעות פרסום באמצעי התקשורת, בעיקר במודעות בעיתונים. במודעות מתפרסמים השינויים החלים בחוק ובזכאויות וכן מידע לציבור בכל הנוגע לסניפי הביטוח הלאומי.
 • האגף נותן שירותי דוברות: מכין הודעות מטעם המוסד ומעביר אותן לאמצעי התקשורת, כמו כן נותן האגף מידע (תשובות) לפניות מאמצעי התקשורת.
 • הציבור מוזמן לפנות אל אגף ההסברה לקבל חוברות הסברה.

הממונה על חוק חופש המידע

 • הממונה על חוק חופש המידע מטפל בפניות של אזרחי המדינה, המעוניינים לקבל מהמוסד לביטוח לאומי מידע על פעילותו, כגון נוהלי המוסד, הנחיות מינהליות, הסכמים של המוסד עם חברות עסקיות וציבוריות. כמו כן אפשר לעיין במסמכים.
 • מבקש המידע רשאי להגיש כל בקשה למידע מסוג זה בלי צורך בנימוקים, והממונה מחויב להשיב בהתאם להוראות הקבועות בחוק.

קרנות הביטוח הלאומי

מה זה ביטוח לאומי?

קרנות של הביטוח הלאומי